गोओ,गोपोको दावानल से

 ŚB 10.19.9

कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामोघविक्रम 

दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नांस्त्रातुमर्हथ: ॥ ९ ॥

ŚB 10.19.1

नूनं त्वद्ब‍ान्धवा: कृष्ण न चार्हन्त्यवसादितुम् 

वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणा: ॥ १० ॥।0। ॥

टिप्पणियाँ